شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷
تاريخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
کد خبر: 1752

به گزارش رومشکان نیوز:

ghods

تدبیر رهبر فقید انقلاب اسلامی مبنی براعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روزجهانی قدس موجب زنده نگاه داشتن آرمان فلسطین شد و مسلمانان جهان هرساله با شرکت در مراسم و راهپیمایی های روز قدس همچنان شعار بازگشت این بقعه مبارکه به آغوش اسلام را سر می دهند. بی تردید یکی از تلاشهای مستمر دشمنان آن است که روزجهانی قدس درگذرزمان به فراموشی سپرده شده ونهایتاً ازیادوخاطره ها زدوده شود. این درحالی است که رژیم صهیونیستی با طرحی موسوم به(( تهویدالقدس)) ( یهودی سازی بیت المقدس) اقدامات توسعه طلبانه خودرابرای تصاحب کامل قبله اول مسلمانان همچنان ادامه می دهد. با توجه به توطئه های رنگارنگ صهیونیست هاوحامیان غربی آن ها برایمحوهویت فلسطین وکانون دینی آن یعنی بیت المقدس، لازم است فلسطینی هاومسلمانان جهان شعارجاودان امام راحل مبنی براحیای روزجهانی قدس راسرلوحه مبارزات واعتراضات خودعلیه رژیم صهیونیستی قرارداده وافکارعمومی جهان راجهت اعمال فشار براسرائیل وبازگرداندن فلسطینبه صاحبان اصلی آن بسیج کنند.

به مناسبت روزجهانی قدس دراین مقاله نگاهی کوتاه ولی بسیارپرتأمل داریم به وضعیت بیت المقدس اشغالی وحرم مسجدالاقصی وتوطئه های جدید رژیم صهیونیستی جهت سیطره براین اماکن مقدس. حرم قدس شریف مهم ترین محورمنازعه اسلامی- صهیونیستی محسوب می شودوعلت آن هم جایگاه رفیع این مکان مقدس دردین اسلام وبه تبع آن درمیان مسلمانان است. آنچه این منازعات راشدت بخشیده است آن است که اشغالگران مدعی اندبیت المقدس پایتخت ابدی اسراییل است واین ادعارابا اعتقادات واهی تاریخی مبنی بروجود معبدسلیمان درزیر مسجد الاقصی گره زده اند.

تشکیل رژیم نامشروع اسراییل درسال ۱۹۴۸ م درقالب این ادعای شوم صورت گرفت واشغال تروریسم وبیرون راندن ساکنان اصلی فلسطین ازجمله اقدامات ضدبشری بودکه صهیونیست هادرسایه سکوت وحمایت جهانی درطول قرن بیستم به آن مبادرت ورزیدند. تقسیم نقش های مختلف بین گروه های مختلف دینی وسیاسی وحقوقی در رژیم صهیونیست برای دستیابی به یک هدف مشترک تحت عنوان ایجاد یک((اورشلیم مقدس)) صورت گرفته که درآن مسجدالاقصی ازمسلمانان گرفته می شودوبا تخریب هرچه سریعترآن معبدی مرهوم برای یهودیان ساخته خواهدشد.جنایت به آتش کشیدن مسجدالاقصی اولین تلاش آشکارصهیونیست هابرای تخریب این مکان مقدس بود. درتاریخ ۲۱ آگوست ۱۹۶۹ م یک یهودی استرالیایی تباربه نام مایکل روهان،بابرافراختن آتش درمسجدالاقصی باعث شدکه منبرصلاح الدین به طورکامل طعمه حریق شودوصحن های شرقی وجنوبی نیزدرآتش بسوزدتاجایی که مساحت بخش آتش گرفته مسجدبه ۱۵۰۰ مترمربع رسید. یعنی حدودیک سوم ازمساحت ۴۴۰۰ متری این مسجدمبارک رادربرگرفت. این حرکت شیطانی شروعی شدبرای دیگرتلاش های رژیم اشغالگرجهت تخریب وبه دست آوردن کامل (( قدس شریف)). بعدازآن سالهااشغالگران به بهانه اینکه به دنبال بقایای معبدخودهستندبه حفاری می پردازندوحال آنکه هدف اصلی آنهاتخریب آثاراسلامی همجوار دیوار براق و نیز استیلا بر حرم شریف، تخریب مسجدوایجادمعبددرداخل مسجدالاقصی و قبه الصخره است. امروزه حفاری های رژیم غاصب در زیر مسجدالاقصی و پیرامون آن باسرعت دیوانه واری ادامه می یابداین جملات به این دوقسمت نوشته شود: وباهدف تأسیس شهری یهودی با ادعای اینکه شهرداودنبی است، درتمام جهات روبه گسترش است.تا تاریخساختگی که درحال تاسیس آن هستندرابه تاریخ مسیحیت پیوندبزنندوگردش های جهانگردان رابین زیارتگاه های مسیحی وشهریهودی مرتبط سازند تابه عنوان بخش جدایی ناپذیرازشهرقدس به نظر بیاید. اما این حرم شریف زمانی قبله مسلمانان بوده وسومین حرم شریف الهی به شمارمی رود. ازسوی دیگراین حرم شریف ارتباط تنگاتنگی باحادثه معراج رسول گرامی اسلام (ص) داردوخداوند متعال نیزدرنخستین آیه سوره اسرابه جایگاه وموقعیت آن اشاره می کند. ازپیامبربزرگ اسلام نیزروایت شده است که هرکسی درهرجایی ازمسجدالاقصی نمازبگذاردثواب آن پانصدبرابرنمازدراماکن دیگربه جزمسجدالحرام ومسجدالنبی است. با این اوصاف به همه دوستداران مسجدالاقصی وسرنوشت وآینده آن توصیه می شود که درحرکتی مردمی وگسترده دربرابرهرگونه تجاوز وتعدی به مسجدبه ایستندتا به رژیم غاصب اجازه ندهندکه تجاوزاتش را ادامه دهد. همچنین آگاهی تمام اقشارواقلیت های مسلمان درتمام جهان رادرباره این موضوع افزایش دهند تاحمایت همگانی ازقدس مانع ازاقدامات صهیونیست هاشود. شایسته است درمراسم روزقدس نسبت به توطئه های یهودی سازی صهیونیست هاافشاگری بیشتری صورت گرفته ومسلمانان بافریادرسای خوداین اقدامات تجاوزکارانه رامحکوم سازند.قطعاً وحدت ویکپارچگی بیش ازیک میلیاردمسلمان دردفاع ازنخستین قبله گاه خودومحل عروج پیامبراکرم(ص)، می تواندپژواک آزادی قدس رادرسرتاسرجهان طنین افکن نموده ودردل دشمنان رعب ووحشت زیادی ایجادکند.روزجهانی قدس که ازابداعات مقدس وجاودانه امام راحل محسوب می شودبهترین وسیله برای به حرکت درآوردن ظرفیت وتوانمندی های شگرف آحادمسلمانان علیه رژیم غاصب اسراییل وحامیان آن می باشد. این حرکت توفنده مردمی حتی می تواند دولت ها راتحت فشارقراردهدتاازاین جبهه سازش خارج شده وندای مظلومیت فلسطین ومقدسات آن راشنیده ودردفاع ازبیت المقدس ومسجدالاقصی دست به اقدامات جدی بزنند.بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دراین راستافرموده اند: ((تکلیف ملت هادرروزقدس آن استدراجتماعات وراهپیمایی های خودازدولت های خویش به طورجدی بخواهندکه باقدرت نظامی سلاح ونفت درمقابل آمریکاواسراییل به مقابله برخیزند….)).

گردآورنده: حسن امرایی

 

ghods

برچسپ:

»,


نظرات کاربران

جدید ترین اخبار

اخبار تصادفی